HISTORIEK


De aanzet
 

In de loop van 1998 – ter gelegenheid van onteigeningsprocedures in herziening voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van voortuinstroken – stelde de deskundigen vast dat ze voorheen in dit verband een verschillend standpunt hadden ingenomen.

Dat gaf problemen om tot een verslag te komen dat alle drie de deskundigen konden onderschrijven. Iedere deskundige dacht, redeneerde en werkte op zijn eigen(gereide) wijze, hetgeen aanleiding gaf tot uiteenlopende onteigeningsvergoedingen.

Om zulks te voorkomen organiseerde de Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters onder impuls van haar toenmalige voorzitter Robert Palmans een eerste colloquium over onteigeningen: Onteigeningen 2000.

De studiedag ging door op het Domein Hengelhoef en kende een groot succes. Eén van de sprekers was Jan Ghysels. Er werd besloten om daaraan een vervolg te geven. Maar eilaas, de eigenaar verkocht het domein om er een asielcentrum in onder te brengen. Daardoor kon het opvolgingscongres in 2001 niet doorgaan. En van uitstel kwam afstel.
 

Het vervolg
 

Op 2 mei 2004 ontmoetten Jan Ghysels en Robert Palmans elkaar toevallig opnieuw bij een tas koffie. Daarbij kwam ook de grote belangstelling voor en het succes van de studiedag van 2000 ter sprake. Uit de discussie bleek dat het onteigeningscontentieux een nog te weinig onderzocht rechtsdomein bleef. Ook bleek dat juristen en deskundigen niet altijd dezelfde taal spraken, hetgeen zeker de onteigeningspartijen niet tot voordeel strekte. Op dat ogenblik werd beslist om CROW op te richten met als doel het onteigeningsgegeven zowel vanuit het juridisch als het technisch oogpunt uit te diepen.

Al vlug werden enkele gelijk denkende geesten (zie oprichters) bereid gevonden om het initiatief mee uit te bouwen. In fine werd bij notariële akte het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering vzw geïnstalleerd met de doelstelling het onteigeningsgegeven vanuit een multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek te bestuderen.
 

Actueel en toekomst
 

De unieke benadering waarbij de juridische aan de technische problematiek gekoppeld werd, is ondertussen uitgemond in de organisatie van hele reeks colloquia en de uitgifte van een reeks referatenboeken (www.intersentia.be) die de onteigeningsproblematiek geactualiseerd hebben. Die uitzonderlijke insteek heeft intussen in Nederland in 2011 rechtstreeks geleid tot de oprichting van een zusterorganisatie door Mr. Dr. Jacques Sluysmans: Vereniging Voor OnteigeningsRecht (www.vvor.info).

CROW wenst de ingeslagen weg te blijven bewandelen. Nog meer studiedagen met betrekking tot het onteigeningsgegeven en de daaraan gerelateerde problematiek zullen volgen. Daarenboven zal in het licht van de steeds belangrijker wordende invloed van de Europese regelgeving en rechtspraak meer aandacht geschonken worden aan rechtsvergelijking. Een eerste initiatief daartoe wordt thans uitgewerkt.