Statuten

 

Naam

De vereniging draagt als naam: "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering". Deze naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting "vzw".

De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aan­kondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "CROW" te gebruiken.

Zetel

De maatschappelijke zetel van CROW is gevestigd te 3700 Tongeren, Rode Kruislaan 58. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondisse­ment Tongeren. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

 

Maatschappelijke zetel

CROW vzw

Rode-Kruislaan 58

3700 Tongeren
tel:      012-23.65.89
fax:     012-26.29.01
e-mail: info@crow.be

KBO: BE 0875 626 423


Doel


CROW:

  • stelt zich tot doel het onteigeningsgegeven te bestuderen vanuit een multidisciplinaire en gensoverschrijdende invalshoek.
  • tracht dit doel ondermeer te bereiken door op eigen initiatief of op aanvraag advies te verlenen.
  • CROW organiseert ondermeer studiedagen over het onteigeningsgegeven.
  • CROW verleent er zich ook toe publicaties over onteigeningen op te zetten, uit te geven of te verzorgen.
  • CROW kan meer algemeen alle middelen aanwenden en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel bijdragen.
  • kan, ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigen­dommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel recht­vaardigen.
  • kan in het kader van het realiseren van haar doel ondergeschikt zelfs daden van koophandel stellen, waarvan de inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk doel te realiseren.
  • Duur
  • CROW werd opgericht voor onbepaalde duur en kan op ieder ogenblik ontbonden worden.


Leden

Artikel 5

De vereniging telt werkende leden en toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden.

De toegetreden leden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet of van de besluiten genomen in uitvoering van de wet. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

De vereniging telt minstens vijf werkende leden.  Waar de notie "leden" vermeld staat in deze statuten worden de werkende le­den bedoeld.

Artikel 6

Een kandidaat lid dient een aanvraag tot lidmaatschap in bij de Raad van Bestuur. In de aanvraag dient vermeld te worden of het gaat over een aanvraag om werkend dan wel toetreden lid te worden. De Raad van Bestuur beslist autonoom over de toelating van de leden. De Raad van Bestuur moet zijn beslissing niet motiveren. Het lidmaatschap gaat, na de toelating maar in, nadat de lidmaatschapsbijdrage betaald is.

De Raad van Bestuur kan inhoudelijke of formele voorwaarden bepalen on­der dewelke natuurlijke of rechtspersonen als toegetreden leden kunnen aan­genomen worden. Deze voorwaarden worden opgenomen in het huishoude­lijk reglement.

Artikel 7

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor werkende leden maximaal 200 € en voor toegetreden leden maximaal 100 €.

Dit bedrag wordt jaarlijks bij het begin van het boekjaar geïndexeerd op basis van de in­dex van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2004. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing.

De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van Bestuur het verschuldigde lidgeld. Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan individuele afwijkingen of vrijstellingen toestaan.

Een lid dat na twee aanmaningen bij gewoon schrijven per post en/of e-mail zijn lidgeld niet betaald heeft, wordt beschouwd als ontslagnemend de tiende dag na de tweede aanmaning.

Artikel 8

De leden van de vereniging zijn verplicht:

de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

de belangen van de vereniging of één van haar organen te verdedigen en op generlei wijze te schaden.

Artikel 9

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een schrijven aan de Raad van Bestuur.

Een lid kan slechts uit de vereniging worden uitgesloten door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die:

de verplichtingen, in artikel 8 opgelegd aan de leden, op ernstige wijze schendt;

ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.


De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrok­ken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de Algemene Vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting van het betrokken lid te beraadslagen. Op deze bijeenkomst van de Algemene Vergadering be­houdt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten.

Besluit de Algemene Vergadering om niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of inge­val het lid een rechtspersoon is, door haar ontbinding, fusie of splitsing. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.


Raad van bestuur

Artikel 10

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van mini­mum vijf bestuurders, werkende leden van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen.

Artikel 11

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn her­kiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blij­ven de bestuurders in functie tot dat in hun vervanging is voorzien.


Artikel 12

a.       De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. De voorzit­ter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudst aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van de ondervoorzitter, door de oudst aanwezige bestuurder.

b.       De Raad kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe Raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

c.        Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

d.       Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in het daartoe bestemde register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

e.        De Raad van Bestuur kan desgevallend vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De algemene principes van beraadslagen blijven van kracht.

f.        In uitzonderlijke gevallen, wanneer het belang van de vereniging dit ver­eist kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, fax en/of e-mail.


Artikel 13

a.       De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoor­digt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer, het vervreemden, zelfs om niet van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken, …

b.       Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c.        De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor da­den van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders, of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d.       De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, gezamenlijk optreden.  De bevoegdheden van de bovengenoemde personen wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.

e.        De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voor­gestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk re­glement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden ge­troffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen. Tevens kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.


Algemene vergadering

Artikel 14

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudst aanwezige bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk werkend lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

Artikel 15

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor de volgende items:

Het wijzigen van de statuten
De benoeming en de afzetting van de bestuurders
Desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval er één wordt toegekend
De kwijting van de bestuurders en de commissarissen
Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen
Het vrijwillig ontbinden van de vereniging
Het uitsluiten van een lid
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
Alle gevallen waarin onderhavige statuten dit vereisen.

Artikel 16

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist. De vergadering moet wor­den samengeroepen telkens wanneer één vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar. De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum. Deze vergadering moet vallen voor 30 juni.

Alle leden worden bij gewone brief, fax of e-mail uitgenodigd minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering.  Wanneer niet de helft plus één van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen de vijf dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen.

De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbin­ding worden onthoudingen geteld als tegenstem.

Artikel 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Inzagerecht leden

Artikel 19

Alle leden kunnen op de administratieve zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen al dan niet met een be­stuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat be­kleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Begrotingen, Rekeningen, Controle

Artikel 20

Het boekjaar van de vereniging loopt tijdens het jaar van oprichting tot 31 december van betreffend jaar en nadien telkens van 1 januari tot 31 december.

De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desge­vallend de commissarissen.

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overi­ge in de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeu­ring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist bij de Nationale Bank van België.

Artikel 21

Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaar­rekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vzw-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een her­nieuwbare periode van drie jaar.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Ontbinding, Vereffening

Artikel 22

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars.  Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 23

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de vzw-wet en de besluiten genomen in toepassing ervan van toepassing, alsook de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.