Get Adobe Flash player

Toelichting

Op 24 april 2019 werd het decreet houdende de gemeentewegen aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Met dat decreet voorziet de decreetgever in een eengemaakt en gemoderniseerd statuut voor alle gemeentewegen die in het Vlaamse gewest zijn gelegen. Het onderscheid dat bestond tussen buurtwegen en ‘gewone’ gemeentewegen wordt bijgevolg opgeheven. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten.

Dit colloquium beoogt om op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe te lichten. De volgende prangende vragen zullen onder meer aan bod komen: Welke wegen vallen onder het toepassingsgebied van het decreet? Welke procedure moet een gemeente volgen om een gemeenteweg aan te leggen, te wijzigen of op te heffen? Kan een gemeenteweg ontstaan, wijzigen of verdwijnen door onbruik? Hoe moet de vergoeding voor een waardevermindering of  -vermeerdering ten gevolge van het ontstaan, het wijzigen of het opheffen van een gemeenteweg bepaald worden? Moet een rooilijnplan steeds gerealiseerd worden? Hoe verhoudt het gemeentewegendecreet zich met de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening? Welke instrumenten heeft de gemeente om inbreuken op het decreet te sanctioneren?

Al deze vragen zullen door vakkundige sprekers behandeld worden. Dit colloquium is dan ook onmisbaar voor iedereen die op de een of andere wijze met gemeentewegen in aanraking komt, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.

 

.