Get Adobe Flash player

Toelichting

Erfgoed en eigendomsbescherming

    Wie vandaag de dag Vlaanderen doorkruist, kan er niet om heen dat er een onmiskenbare drang is naar herontwikkeling en herbestemming van de omgeving in ruime zin. Hoewel de desbetreffende gebieden, gebouwen en gronden een rijke historische of culturele waarde kunnen herbergen als onroerend erfgoed, dreigt dit erfgoed evenwel in veel gevallen verloren te gaan. Met het oog op de instandhouding van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed en de daarmee nauw verbonden goederen hebben de onderscheiden gemeenschappen en gewesten bijgevolg een wettelijk kader uitgewerkt.

   Het voorgaande brengt allerlei vragen met zich mee die niet onbelangrijk zijn voor de praktijk. Een greep uit de problemen die zich aandienen zijn: Hoe gaan de verschillende beschermingsprocedures concreet in hun werk? Wat is de rol en waarde van verschillende adviezen in deze procedures? Kunnen ook roerende goederen onder de bescherming van het onroerend goed vallen? Welke sancties kunnen worden opgelegd bij het miskennen van het beschermd statuut? Wat met verbeterings-, herstellings- of onderhoudswerken aan die goederen? Welke elementen of verplichtingen dienen er in acht te worden genomen bij vastgoedtransacties met betrekking tot dergelijke goederen? Welke beperkingen van het eigendomsrecht brengt het statuut van onroerend goed met zich mee voor de eigenaar? Dienen deze beperkingen te worden gedragen door de eigenaar of ook door de gemeenschap? Wat is de impact van het statuut van onroerend erfgoed op de waarde(ring) van het goed en welke fiscale gevolgen vloeien daaruit voort?
  

   De bovengenoemde vraagstukken zullen door deskundige sprekers behandeld worden op het colloquium, dat daarom onmisbaar is voor elke advocaat, notaris, ambtenaar, landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar en vastgoedspecialist. Met andere woorden, een niet te missen colloquium voor eenieder die professioneel in aanraking komt met eigendomsbescherming in het kader van erfgoed.